Ontwikkelen van vertrouwen en zelfvertrouwen

Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 Bedrijvig in Bewustwording verzorgt individuele trajecten en verschillende vormen van
trainingen in opdracht van opdrachtgevers. Bedrijvig in Bewustwording is gevestigd te Ekehaar
en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden onder nummer KvK 01175041.
1.2 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon die de opdracht verstrekt.
1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor Bedrijvig in Bewustwording of opdrachtgever om aan
de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten
de invloedssfeer van Bedrijvig in Bewustwording valt.
1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht
door Bedrijvig in Bewustwording.

2. Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Bedrijvig in
Bewustwording met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, serious
gaming, workshops, ondersteuning en/of deskundige individuele begeleiding en advies in de
ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training/1-op-1 traject”.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk
zijn overeengekomen.
2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3. Offerte & opdracht
3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training/ 1-
op-1 traject stuurt Bedrijvig in Bewustwording een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid
van 1 maand, tenzij in de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen Bedrijvig in
Bewustwording en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte
ondertekenen of een bevestiging per e-mail.
3.2 Indien Bedrijvig in Bewustwording en opdrachtgever gebruik maken van een door beide
partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en
toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan Bedrijvig in Bewustwording, geldt een
bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van
de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.
3.3 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en
verblijfskosten, tenzij anders vermeld.

4. Annulering
4.1 Annulering van de training/1-op-1 traject door de opdrachtgever is zonder enige
consequenties mogelijk tot 30 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum.
Bij annulering tussen 7 en 30 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten
in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de
genoemde kosten in rekening gebracht.
4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van Bedrijvig in Bewustwording
niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe
datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Bedrijvig in Bewustwording
kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die
met de datumwijziging gemoeid zij
4.3 Indien Bedrijvig in Bewustwording bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is
Bedrijvig in Bewustwording gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is
opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

5. Betaling
5.1 Bedrijvig in Bewustwording zendt opdrachtgever een factuur voor de betreffende
training/1-op-1 traject. Opdrachtgever is verplicht deze binnen 30 kalenderdagen na
factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde)
tekortkoming door Bedrijvig in Bewustwording, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.
5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige
ingebrekestelling in verzuim. Bedrijvig in Bewustwording is vanaf de vervaldatum van de factuur
gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en
buitengerechtelijke incassokosten die Bedrijvig in Bewustwording redelijkerwijs dient te maken
om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de
opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.

6. Auteursrecht
6.1 Het intellectueel eigendom van de training/1-op-1 traject en eventuele bijbehorende
trainingsmaterialen berust bij Bedrijvig in Bewustwording. Opdrachtgever mag de
trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik en onder
duidelijke bronvermelding.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Bedrijvig in Bewustwording verplicht zich de training/1-op-1 traject naar beste inzicht en
vermogen uit te voeren. Indien de training/1-op-1 traject namens Bedrijvig in Bewustwording
door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Bedrijvig in Bewustwording slechts aansprakelijkheid
voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met
inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van
Bedrijvig in Bewustwording.
7.2 Bedrijvig in Bewustwording aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training/1-op-1 traject gegeven informatie,
tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Bedrijvig in Bewustwording.
7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste
het bedrag dat opdrachtgever aan Bedrijvig in Bewustwording voor de betreffende opdracht
verschuldigd is.
7.4 Bedrijvig in Bewustwording is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals
bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
7.5 Iedere aansprakelijkheid van Bedrijvig in Bewustwording is te allen tijde beperkt tot het
bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Bedrijvig in
Bewustwording wordt uitbetaald.
7.6 Bedrijvig in Bewustwording zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de
mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij
dan wel die van een derde aan te spreken.

8. Vertrouwelijkheid
8.1 Bedrijvig in Bewustwording behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde
gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
8.2 Bedrijvig in Bewustwording staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van
opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is
of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de
vertrouwelijke informatie.

9. Klachten
9.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk,
onderbouwd en ondertekend te sturen naar Bedrijvig in Bewustwording, De Hoven 19, 9454 PS
Ekehaar(Drenthe).
9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de
opdrachtgever.